Leveringsvoorwaarden Koolplanten

ALGEMENE VOORWAARDEN SIERTEELT EN VOEDINGSTUINBOUW OP-KWEEK VAN PLANTUM

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum van uitgangsmateriaal en planten van sierteelt en tuinbouw alsmede tuinbouwmaterialen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gouda op 21 mei 2012.

Bij strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de vertaling is de Nederlandse tekst leidend.

 Artikel 1 Begripsbepaling

 1. Onder de “verkoper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het leveren van producten als bedoeld in artikel 1 lid 3 en het sluiten van transacties met betrekking tot deze producten, in de ruimste zin van het woord, waaronder de inkoop en verkoop van producten, het verhuren en/of verkopen van in eigen onderneming gekweekte producten, het vermenigvuldigen van bloemen of planten. 

2. Onder de “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verkoper enige overeenkomst aangaat met betrekking tot in artikel 1 lid 3 genoemde producten. 

3. Onder “product” of “producten” wordt verstaan: uitgangsmateriaal en/of planten van sierteelt en tuinbouw alsmede tuinbouwmaterialen, zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot producten zoals omschreven in artikel 1 lid 3 van deze algemene voorwaarden. 

2. Eventuele voorwaarden van de koper, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door de verkoper aan de koper beschikbaar gesteld.     

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen.

2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door de koper wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper.

3. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van agenten, reizigers en/of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, bindt deze de verkoper eerst nadat deze schriftelijk door de verkoper is aanvaard.

4. De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van de verkoper bepalend zijn.

5. De verkoper heeft het recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs aan te passen tot op een door hem te bepalen niveau, indien zijn kosten in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.

6. De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).

7. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd.

8. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere door de verkoper geleden schade.

9. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade als gevolg van de annulering zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 4 Verkoopvoorbehoud

1. Bestellingen van producten waarvoor materiaal moet worden aangekocht van de koper dat tijdens de inkoop nog niet is volgroeid, worden door de verkoper aangenomen onder voorbehoud van het normaal opkweekgemiddelde van goed plantaardig materiaal van goed uiterlijk.

2. Gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of oogst van producten of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om welke reden ook, ontslaat de verkoper van zijn verplichting tot levering en van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan opzet of grove schuld van de verkoper te wijten is.

3. Indien de levering van een bestelde soort, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, heeft de verkoper het recht om een andere soort te leveren, ofwel om de order te annuleren. De verkoper zal zich inspannen om in overleg met de koper een zo gelijkwaardig mogelijke soort te leveren. Deze vervangende levering geschiedt op dezelfde condities als oorspronkelijk is overeengekomen. Indien de koper een andere soort niet accepteert, heeft hij het recht om de bestelling van deze betreffende soort te annuleren. Indien de bestelling van de niet-leverbare soort onderdeel uitmaakt van een uitgebreidere overeenkomst, dan ziet bedoelde annulering slechts op deze niet-leverbare soort en blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Indien levering van een andere soort is overeengekomen, heeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Levering en transport

1. Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten, met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.

2. De verkoper bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum of periode. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal de verkoper er naar streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien de verkoper niet op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal hij de koper daaromtrent zo tijdig mogelijk informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze nieuwe dag van aflevering zal per direct gelden als de overeengekomen leveringsdatum.

3. Indien de koper de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit voortvloeiende risico geheel voor de koper.

4. Indien de koper de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper. 

5. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of latere afname van de producten als in lid 3 of 4 van dit artikel komen voor rekening van de koper.

6. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door de koper te zijn ontbonden. In dat geval is de koper gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade.

Artikel 6 Verpakking/emballage/karren/pallets

1. Eenmalige verpakking kan in rekening worden gebracht en wordt niet teruggenomen.

2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, blijven eigendom van de verkoper.

3. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.

4. De koper is verplicht binnen 30 dagen na levering of onmiddellijk na het planten, verpakking en emballage op eigen kosten en in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan de verkoper te retourneren. Indien is overeengekomen dat de verkoper verpakking en emballage zelf zal afhalen, dient de koper te zorgen dat verpakking en emballage in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden blijven en dat deze op zodanige wijze worden opgeslagen dat de verkoper deze op een normale wijze kan afhalen.

5. De koper mag verpakking en emballage niet in gebruik houden of door derden laten gebruiken.

6. Indien karren, rolcontainers of meermalige pallets worden meegeleverd, dan dienen door de koper binnen 1 week identieke karren, rolcontainers of meermalige pallets met dezelfde wijze van registratie (zoals chip of label) geretourneerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het is de koper verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of door derden te laten gebruiken.

7. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is de koper verplicht aan de verkoper de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkosten ten gevolge van te late retournering.

Artikel 7 Betaling

1. De verkoper heeft het recht van de koper een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen van 50%.

2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

3. De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4. De koper is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten, in geval van een door hem bij de verkoper ingediende klacht over de geleverde producten, tenzij de verkoper in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.

5. Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening.

6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is aangegeven. De verkoper heeft het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan de koper. 

7. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit lid 2 van dit artikel voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is de verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de koper in verzuim is gebleven te voldoen aan de in lid 2 genoemde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De verkoper is tevens gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

8. Is de koper in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor zijn rekening.

9. De verkoper behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien door de koper vorige leveranties niet zijn betaald, of de koper anderszins op enige wijze zijn verplichtingen tegenover de verkoper niet is nagekomen of niet-nakoming dreigt. De koper is gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de koper ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.

10. De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal de verkoper schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper zal de verkoper voorts alle gegevens en bescheiden verschaffen die de verkoper nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper van het bepaalde in dit artikellid.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de door de koper verschuldigde prijs te vermeerderen met het BTW-tarief dat voor de betrokken levering bij levering binnen Nederland zou gelden.

Artikel 8 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hieronder vallen onder andere stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en gebreken in de aan verkoper toegeleverde materialen anderzijds.

2. Indien tengevolge van overmacht de overeenkomst door de verkoper niet kan worden nagekomen, dan moet de verkoper de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.

3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.

4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel 14 bevoegde rechter wenden.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

1. In geval van onvoorziene omstandigheden bij één der partijen, die zo ernstig zijn dat de andere partij, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, zal de ene partij de andere partij schriftelijk omtrent de onvoorziene omstandigheden informeren en zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst. 

2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel 14 bevoegde rechter wenden.

Artikel 10 Garanties en klachten

1. De verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

2. De verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.

3. De verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.

4. Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of namens de verkoper, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.

5. De verkoper registreert de door hem gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de eigen administratie. Afschriften van deze registratie zijn op aanvraag door de koper te verkrijgen.

 

6. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld.

 

7. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld.

 

8. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan de verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het product kan controleren.

 

9. Een klacht dient ten minste te bevatten:

 

a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;

 

b. De opslagplaats van het product, waar de klacht betrekking op heeft;

 

c. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door de verkoper geleverde en door de koper afgekeurde producten dezelfde zijn.

 

10. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door de koper worden afgekeurd en de koper en de verkoper het niet dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper een beroep doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige, die een expertiserapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrapport zijn, indien de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de verkoper en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten.

 

11. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele levering.

 

12. Op de koper rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking in hoeveelheid conform lid 6 van dit artikel aan de verkoper te melden.

 

13. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

1. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van de in dit artikel genoemde gevallen. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde. In geen enkel geval is de verkoper aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.

 

2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 8,  lid 1.

 

3. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door de verkoper wordt hierbij uitgesloten, tenzij de overeengekomen leveringsdatum als in artikel 5 lid 2 met meer dan zeven dagen wordt overschreden. In geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan zeven dagen dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

4. Schadevergoeding bij een klacht kan alleen plaatsvinden, indien de klacht conform artikel 10 is ingediend, terecht blijkt te zijn en er sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de verkoper. Bovendien zal de schadevergoeding beperkt zijn tot het gedeelte van het geleverde waar de klacht betrekking op heeft.

 

5. Wanneer een gedeelte van de teelt bij de koper is mislukt als gevolg van de geleverde producten, dan zal, indien de verkoper op basis van lid 4 van dit artikel is gehouden tot schadevergoeding, de door de verkoper verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het percentage van de factuurwaarde dat gelijk is aan het gedeelte van de teelt die bij de koper is mislukt. Indien bij een schademelding door de verkoper en de koper gezamenlijk of door een derde het percentage afwijkende, zieke of zwakke planten wordt vastgesteld, zal dit percentage bepalend zijn voor de maximale aansprakelijkheid van de verkoper.

 

6. Schadevergoeding mag niet door de koper worden gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.

 

7. Op beide partijen rust de plicht eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.

 

8. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze algemene voorwaarden verjaart, indien en zodra één jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende producten zonder dat de vordering schriftelijk bij de verkoper is ingediend.

 

Artikel 12 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en zekerstelling

 

1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaat de eigendom van de producten op de koper over op het moment van levering volgens artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

 

2. Alle geleverde en nog te leveren producten en daaruit ontstane producten, ongeacht in welke staat van het teeltproces, blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op de koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

 

3. Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

 

4. De koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van de verkoper te bewaren.

 

5. De verkoper is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

 

6. Indien gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien door de koper niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper is in dit geval aansprakelijk voor de door de verkoper te maken kosten.

 

Artikel 13 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van rassen

 

1. De geleverde producten mogen door de koper slechts worden gebruikt voor de teelt van eindproduct op het bedrijf van de koper. Het eindproduct mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende rasnaam en eventuele merknaam.

 

2. Uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen, die door een in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet worden gebruikt voor verdere vermeerdering van het ras. Bovendien mag illegaal vermeerderd uitgangsmateriaal en plantmateriaal niet:

 

a. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,

b. in het verkeer worden gebracht,

c. verder worden verhandeld,

d. uitgevoerd,

e. ingevoerd,

of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden.

 

3. De verkoper is gerechtigd om het bedrijf van de koper c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door de verkoper geleverde uitgangs- of plantmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q. te beoordelen. De verkoper zal de koper tijdig van zijn komst op de hoogte stellen.

 

4. De koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de gewassen aan controle-instanties die namens de eigenaar van een aan hem geleverd ras controlehandelingen verrichten. De koper dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie, zoals facturen, die voor dit onderzoek relevant zijn.

 

5. Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger.

 

6. Op schriftelijk verzoek van de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger zal de koper binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit verzoek beproevingsmateriaal van de mutant om niet aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger afstaan.

 

7. Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant, zijnde een wezenlijk afgeleid ras, in het beschermde ras de toestemming behoeft van de kwekersrechthouder(s) met betrekking tot het “moederras” om de mutant te exploiteren.

 

8. Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming behoeft van de kwekersrechthouder(s) met betrekking tot het “moederras” om de in lid 2 genoemde handelingen met betrekking tot alle materiaal van de mutant, inclusief geoogst materiaal (derhalve ook bloemen, planten en/of plantendelen) te verrichten.

 

9. De koper is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door de verkoper wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval de verkoper in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

 

10. De koper verleent toestemming aan groothandelaren, veilingen, importeurs en/of exporteurs om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid geoogst product die de koper verhandelt van de rassen van de kwekersrechthouder. Daarnaast geeft de koper specifiek toestemming aan de veilingen om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid product die van hem bij de veiling wordt verhandeld onder de code ‘overig’.

 

Artikel 14 Geschillenregeling

 

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied, waarin de verkoper is gevestigd. Daarnaast heeft de verkoper te allen tijde het recht de koper voor de wettelijk of ingevolge de geldende internationale conventie bevoegde rechtbank te dagen.

 

Artikel 15 Slotbepaling

 

Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.

Leveringsvoorwaarden Breeding Services

ALGEMENE DIENSTENVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor het in opdracht uitvoeren van opkweekwerkzaamheden van plantaardig uitgangsmateriaal van tuinbouwproducten

1.              Begripsbepaling

1.1.         Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de in artikel 4.1 bedoelde opdracht geeft.

1.2.        Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die zich verbindt tot het uitvoeren van de in artikel 4.1 bedoelde opdracht.

1.3.         Onder “uitgangsmateriaal” wordt verstaan zaad, stek of weefselkweek.

2.              Toepasselijkheid

2.1.        Deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij opdrachtgever uitgangsmateriaal verstrekt aan opdrachtnemer met de opdracht om dit uitgangsmateriaal op te kweken tot plantmateriaal.

2.2.        Eventuele voorwaarden van opdrachtgever, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing.

2.3.        Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.

2.4.        Voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling zullen partijen in overleg treden om te komen tot een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de oorspronkelijke bepaling.

3.              Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten

3.1.         Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Zij vervallen, tenzij anders vermeld, na verloop van 30 dagen vanaf de daarop vermelde datum.

3.2.        Na schriftelijke bevestiging van de aanbieding door opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand, tenzij opdrachtnemer binnen vijf dagen na ontvangst van de bevestiging zijn aanbieding intrekt.

3.3.         Indien opdrachtgever de aanbieding bevestigt aan een tussenpersoon van opdrachtnemer, komt de overeenkomst pas tot stand nadat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

4.              Uitvoering opdracht

4.1.        De door opdrachtnemer onder de overeenkomst uit te voeren opdracht betreft het opkweken van uitgangsmateriaal tot plantmateriaal dat geschikt is voor vervolgteelt. Het uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal blijft eigendom van opdrachtgever.

4.2.        Opdrachtnemer begint pas met de uitvoering van de opdracht nadat opdrachtgever het uitgangsmateriaal, met vermelding van rasnaam en bijbehorende specificaties, aan hem ter beschikking heeft gesteld. Ongeacht of het uitgangsmateriaal beschikbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf de oorspronkelijk overeengekomen ingangsdatum van de opdracht kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

4.3.        Opdrachtgever heeft, totdat opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de opdracht, het recht om de overeenkomst te ontbinden (annuleren), in welk geval hij terstond 25% van de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden verschuldigd is en alle reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten aan hem dient te vergoeden. Nadat opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever te allen tijde 100% van de factuurwaarde van de opdracht verschuldigd.

4.4.        Indien opdrachtgever na annulering als bedoeld in artikel 4.3 uitgangsmateriaal of het daaruit voortgekomen plantmateriaal retour wenst te nemen dient hij opdrachtnemer hier bij annulering over te informeren. Opdrachtnemer kan hiervoor kosten in rekening brengen. Opdrachtgever is gehouden het materiaal binnen zeven dagen na annulering op te halen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het recht heeft het materiaal te verkopen of te vernietigen.

4.5.        Opdrachtgever staat er voor in dat de houder van eventuele intellectuele-eigendomsrechten die betrekking hebben op het uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal toestemming heeft gegeven voor alle handelingen die opdrachtnemer in het kader van de opdracht tot opkweek dient te verrichten.

5.              Aflevering en transport

5.1.         Aflevering van het opgekweekte plantmateriaal vindt plaats op het bedrijf van opdrachtnemer.

5.2.        Opdrachtnemer bepaalt na overleg met opdrachtgever de afleveringsdatum. Deze datum geldt voor de opdrachtnemer niet als fatale termijn. Indien opdrachtnemer niet op de oorspronkelijk bepaalde datum kan afleveren, zal hij opdrachtgever daaromtrent zo tijdig mogelijk informeren, waarna partijen zullen overleggen over een nieuwe afleveringsdatum.

5.3.         Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt vóór de in artikel 5.2 bedoelde afleveringsdatum, is elk hieruit voortvloeiende risico geheel voor opdrachtgever.

5.4.        Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt na de in artikel 5.2 bedoelde afleveringsdatum, is elk hieruit voortvloeiende risico geheel voor opdrachtgever. Tevens zullen de door opdrachtnemer gemaakte meerkosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.              Verpakkingen

6.1.        Eenmalige verpakkingen worden tegen kostprijs in rekening gebracht aan opdrachtgever en worden niet teruggenomen.

6.2.        Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever voor meermalig te gebruiken verpakkingen, karren, rolcontainers en pallets (hierna: “emballage”) een gebruiksvergoeding en/of statiegeld in rekening te brengen.

6.3.        Alle emballage blijft eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtgever mag deze emballage uitsluitend gebruiken voor verpakking en vervoer van het door opdrachtnemer opgekweekte plantmateriaal.

6.4.        Opdrachtgever is verplicht de emballage binnen 30 dagen na afleveringsdatum op eigen kosten en in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan opdrachtnemer terug te geven. Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer emballage bij opdrachtgever zal afhalen, dient hij opdrachtnemer in staat te stellen deze op een normale wijze af te halen. Karren, rolcontainers en pallets dienen direct geretourneerd te worden.

6.5.        Bij beschadiging of verlies van emballage is opdrachtgever verplicht aan opdrachtnemer de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra gebruikskosten ten gevolge van te late retournering.

7.              Prijzen en betaling

7.1.         Alle door opdrachtnemer gehanteerde en met opdrachtgever overeengekomen prijzen luiden in euro en zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, zoals transportkosten, kosten van emballage, kwaliteitscontrole, fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen.

7.2.         Opdrachtgever is telkens verplicht om binnen zeven dagen na factuurdatum in euro te betalen, zonder daarbij enige korting of verrekening toe te passen. Ongeacht of de betalingstermijn verstreken is dient volledige betaling van de opdracht plaats te vinden voorafgaand aan de aflevering van het plantmateriaal.

7.3.         Opdrachtgever is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting, om welke reden dan ook, op te schorten.

7.4.        Alle betalingen geschieden ten kantore van opdrachtnemer of door storting of overschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

7.5.         Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze meer bedraagt, verschuldigd over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de dag van verstrijken van de betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

7.6.        Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor zijn rekening.

7.7.         Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien opdrachtgever op enige wijze zijn verplichtingen tegenover opdrachtnemer niet nakomt of indien de niet-nakoming daarvan dreigt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij opdrachtgever die hiervan het gevolg is.

8.              Zekerheden

8.1.        Bij verstrekking van het uitgangsmateriaal conform artikel 4.2 verkrijgt opdrachtnemer een pandrecht op dat uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal, strekkende tot zekerheid voor voldoening van de facturen in verband met de opdracht alsmede voor de voldoening van facturen uit eerdere of latere opdrachten van opdrachtgever. Indien die facturen bij aflevering nog niet betaald zijn, heeft opdrachtnemer bovendien het recht het plantmateriaal onder zich te houden alsmede om opdrachtgever te verzoeken op diens kosten en conform het bijgevoegde model een stil pandrecht ten behoeve van opdrachtnemer te verlenen op het af te leveren plantmateriaal.

8.2.        Bij verstrekking van het uitgangsmateriaal conform artikel 4.2 verkrijgt opdrachtnemer het recht van vruchtgebruik ten aanzien van dat uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal, één en ander voor zolang de facturen in verband met de opdracht niet zijn voldaan.

9.              Garanties en klachten

9.1.        Opdrachtnemer waarborgt slechts dat de producten, die op grond van de opdracht afgeleverd moeten worden, voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

9.2.        Opdrachtnemer kan niet instaan voor het uitblijven van gebreken, waaronder mede begrepen ziekten, die het gevolg zijn van het verstrekte uitgangsmateriaal. Opdrachtnemer staat evenmin in voor tekortkomingen in de hoeveelheid, groei en bloei, de kwaliteit en de eigenschappen van het plantmateriaal voor zover zulks verband houdt met het verstrekte uitgangsmateriaal.

9.3.        Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

9.4.        Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

9.5.        Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan opdrachtnemer te worden medegedeeld dat opdrachtnemer het plantmateriaal kan controleren. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan opdrachtnemer om zijn bedrijf in voorkomende gevallen te betreden teneinde de controle te kunnen uitvoeren.

9.6.        Een klacht dient ten minste te bevatten:

a)             een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;

b)             de opslagplaats van het plantmateriaal waar de klacht betrekking op heeft;

c)              feiten waaruit blijkt dat het plantmateriaal waarop de klacht betrekking heeft gelijk is aan het door opdrachtnemer afgeleverde plantmateriaal.

9.7.        Op opdrachtgever rust de plicht om bij aflevering de hoeveelheid plantmateriaal te controleren en eventuele afwijkingen conform artikel 9.3 aan opdrachtnemer te melden.

9.8.        Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

10.          Aansprakelijkheid

10.1.     Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover dat in dit artikel uitdrukkelijk is bepaald. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht.

10.2.     Opdrachtgever staat in voor de afwezigheid van, en vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade die bij opdrachtnemer of bij derden kan ontstaan als gevolg van, ziekten of andere gebreken in het uitgangsmateriaal dat hij aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

10.3.     Indien opdrachtnemer opdrachtgever conform artikel 5.2 heeft geïnformeerd, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade en consequenties van latere aflevering. In alle overige gevallen geldt dat indien de overeengekomen afleveringsdatum met meer dan zeven dagen wordt overschreden, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke zal kunnen worden gesteld, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

10.4.     In geval van gebreken aan het afgeleverde plantmateriaal is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor zover het afgeleverde plantmateriaal niet voldoet aan de in artikel 9.1 opgenomen waarborg en mits het gebrek conform artikel 9 is gemeld. Bij een schademelding zal het percentage gebrekkige planten door opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk, of indien partijen niet tot overeenstemming komen door een onafhankelijke derde, worden vastgesteld. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal beperkt zijn tot het aantal gebrekkige planten als percentage van de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden.

10.5.     In geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer vervallen de in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid. Opdrachtnemer is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.

11.          Overmacht

11.1.     Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van opdrachtnemer, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van hem kan worden verlangd. Als dergelijke omstandigheden worden in ieder geval aangemerkt staking, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, ziekten en plagen.

11.2.     Opdrachtnemer streeft ernaar om opdrachtgever zo spoedig mogelijk te informeren indien hij de aflevering niet of niet tijdig kan uitvoeren ten gevolge van overmacht. Partijen zullen alsdan overleggen over wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

11.3.     Indien partijen het niet binnen tien dagen na melding van de overmachtssituatie eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, kan ieder van hen zich tot de rechter wenden.

12.          Geschillenregeling

12.1.     Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2.     Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het gebied waarin de opdrachtnemer is gevestigd. De opdrachtnemer heeft daarnaast het recht opdrachtgever voor de wettelijk bevoegde rechtbank te dagen.

Augustus 2018

Meer weten?

Bent u benieuwd of wij ook iets voor uw organisatie kunnen betekenen? Maak een afspraak met Mike, David of Kees!


Neem contact op
quote iconHet grootste geschenk dat je kunt geven is oprechte aandachtquote icon
William Gitzels
quote iconAfspraken nakomen, dat is voor ons heel erg belangrijkquote icon
David Baas
quote iconHet is echt een groepsproces met een prachtig teamquote icon
William Gitzels
quote iconDe frisgroene kleur van jonge broccoli plantjes is een teken dat het voorjaar weer begintquote icon
Matthijs Woestenburg
quote iconEen plantje ligt volledig bij ons in handen en daar zijn we elke dag mee bezigquote icon
Matthijs Woestenburg
quote iconDat wij bijdragen aan een groot deel van de basis voor de groenteteelt, dat is gaafquote icon
Matthijs Woestenburg